• Kallam Anji Reddy
  • Veer Bhadra Mishra
  • Shafi Inamdar
  • Ganesh Pyne
  • Joy Mukherjee
  • Arjun Singh
  • Sarojini Naidu
  • Rajendra Prasad
  • Chandrasekhar Azad
  • Sailen Manna
  • Maniram Dewan
  • Rukmini Devi
  • Prokash Karmakar
  • Madhubala
  • Gopal Krishna Gokhale