• Gopal Krishna Gokhale
  • Amar Kant
  • R K Srikantan
  • R R Patil
  • Fakhruddin Ali Ahmed
  • Motilal Nehru
  • Juthika Roy
  • Kalpana Chawla
  • Sri Krishna Singh
  • Mahatama Gandhi
  • O P Nayyar
  • R Venkataraman
  • Homi Jehangir Bhabha
  • Pandit Bhimsen Joshi
  • Rajneesh