• Geeta Dutt
  • Rajesh Khanna
  • D K Pattammal
  • A K Ramanujan
  • Pran
  • Dara Singh
  • Amar Bose
  • Chandra Shekhar
  • Dhirubhai Ambani
  • Swami Vivekananda
  • Vaman Srinivas Kudva
  • Dadabhai Naroji
  • Field Marshall Sam Manekshaw
  • V V Giri
  • Prafulla Chandra Ray